Официален сайт
моята резервация
Sofia Plaza Hotel ***

Sofia Plaza Hotel

София, София
Резервирай сега
+
Дата
Стаи
Възрастни:
Деца:
2 Стаи
Деца под 12 години
+ Добави стаи
Промоционален код
Дата на Резервация
Възрастни
Деца*
Стая 1
x
Добави стая
Този уеб сайт използва бисквитки. Като продължите сърфирането, приемате Използването на бисквитки
Ексклузивни предимства за резервации на официалния сайт
Безплатно Късно освобождаване на стаите до 14:00
Безплатен ъпгрейд до Студио, ако е възможно

Ресторант

> Ресторант

ÐлегаМÑМП ПбзавеЎеМОÑÑ ÑеÑÑПÑÐ°ÐœÑ ÐœÐ° ÑПÑел СПÑÐžÑ Ðлаза ÑазпПлага Ñ 80 ЌеÑÑа О кÑаÑОва гÑаЎОМа пПЎÑПЎÑÑа за леÑМОÑе ЌеÑеÑО.

ÐеМÑÑП пÑеЎлага ÑазМППбÑазМО ÑÑÑÐžÑ ÐŸÑ ÐŒÐµÐ¶ÐŽÑМаÑПЎМаÑа кÑÑÐœÑ Ðž ÑÑаЎОÑОПММО бÑлгаÑÑкО ÑпеÑОалОÑеÑО, ÑÑÑеÑаМО Ñ Ð¿ÐŸÐŽÐ±ÑаМО вОМа.

РеÑÑПÑаМÑÑÑ Ðµ пПЎÑПЎÑÑ Ð·Ð° ÑабПÑМО ПбÑЎО, ÑаÑÑМО ÑÑбОÑОÑ, ÑваÑбО О ÐŽÑÑгО ÑпеÑОалМО пПвПЎО.

ÐакÑÑка в РеÑÑПÑаМÑа (07:00 â 10:00 Ñ.) Ð ÑеÑÑПÑаМÑа ежеЎМевМП Ñе пÑеЎлага бПгаÑа закÑÑка, кПÑÑП вклÑÑва пÑÑÑМП пÑОгПÑвеМО ÑйÑа, МаЎеМОÑкО О бекПМ, ÑазМППбÑазМО зелеМÑÑÑО, кПлбаÑО, ÑОÑеМа О ÑеÑÑеМО ОзЎелОÑ. Ðа ÑезО, кПОÑП пÑеЎпПÑОÑÐ°Ñ Ð·ÐŽÑавПÑлПвМа закÑÑка пÑеЎлагаЌе кПÑÐœ ÑлейкÑ, ÐŒÑÑлО, МаÑÑÑалМП ОлО плПЎПвП кОÑелП ЌлÑкП.

ÐПбО Ð±Ð°Ñ (10:00 â 22:00 Ñ.) ÐÑОÑÑеМ ОМÑеÑОПÑ, ÑÑÑМа аÑЌПÑÑеÑа О вОÑПкП пÑПÑеÑОПМалМП ПбÑлÑжваМе â ÑПва Ñе ПÑкÑОеÑе в ÐПбО баÑа Ма ÑПÑела. ТПй е пÑекÑаÑМП ÐŒÑÑÑП за ÑÑеÑа Ñ Ð¿ÑОÑÑелО О Ð±ÐžÐ·ÐœÐµÑ Ð¿Ð°ÑÑÐœÑПÑО Ма ÑаÑа аÑПЌаÑМП каÑе ОлО ÐŽÑÑга МапОÑка ÑлеЎ МапÑÐµÐ³ÐœÐ°Ñ ÐŽÐµÐœ.